ARQUITECTE D’URBANISME (Barcelona, ES)
Concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a superior arquitecte/a, del grup A, subgrup A1, nivell 20C de complement de destinació, adscrit/a al Servei de Planejament Urbanístic de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Anuncio
Documentos convocatoria

Plazo presentación solicitudes: 19/03/2014

Anuncios