2 TÉCNICOS SUPERIORES ARQUITECTOS (Barcelona, ES)
Concurs públic per a la provisió de 2 llocs de treball de tècnics superiors arquitectes, del grup A, subgrup A1, nivell 20 C de complement de destinació, adscrits a la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Anuncio
Documentos convocatoria

Plazo presentación solicitudes: 25/02/2014

Anuncios