ARQUITECTO TÉCNICO – APAREDALLOR/A (Arteixo, ES)
Proceso de selección, polo procedemento de concurso-oposición, para cobertura temporal, (Funcionario interino por vacante temporal), dunha praza do posto de Arquitecto técnico-Aparellador/a, adscrito ao eido de Urbanismo e medioambente – Urbanismo, do Concello de Arteixo.
Anuncio
BOP

Plazo presentación solicitudes: 10/02/2014

Anuncios